Taric.pro

Find all customs tariff numbers and harmonized codes from the European external trade statistics

Търсене
Search HS Code and title. You can combine number and text, like 'Chemically'

CodeName
01РАЗДЕЛ I — ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
ГЛАВА 1 — ЖИВИ ЖИВОТНИ
ГЛАВА 2 — МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
ГЛАВА 3 — РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ
ГЛАВА 4 — МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПТИЧИ ЯЙЦА; ЕСТЕСТВЕН МЕД; ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
ГЛАВА 5 — ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
06РАЗДЕЛ II — ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
ГЛАВА 6 — ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ
ГЛАВА 7 — ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
ГЛАВА 8 — ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ ПЪПЕШОВИ КОРИ
ГЛАВА 9 — КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ
ГЛАВА 10 — ЖИТНИ РАСТЕНИЯ
ГЛАВА 11 — МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН
ГЛАВА 12 — МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ И ПЛОДОВЕ; ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ; СЛАМА И ФУРАЖИ
ГЛАВА 13 — ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ
ГЛАВА 14 — МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
15РАЗДЕЛ III — МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
ГЛАВА 15 — МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
16РАЗДЕЛ IV — ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; ТЮТЮНИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА
ГЛАВА 16 — ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ
ГЛАВА 17 — ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
ГЛАВА 18 — КАКАО И ПРОДУКТИ ОТ КАКАО
ГЛАВА 19 — ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРИГОТВЕНИ НА БАЗАТА НА ЖИТНИ РАСТЕНИЯ, БРАШНА, СКОРБЯЛА, НИШЕСТЕ ИЛИ МЛЯКО; ТЕСТЕНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
ГЛАВА 20 — ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ ИЛИ ДРУГИ ЧАСТИ ОТ РАСТЕНИЯ
ГЛАВА 21 — РАЗНИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ГЛАВА 22 — БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ
ГЛАВА 23 — ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРИГОТВЕНИ ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ
ГЛАВА 24 — ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА
25РАЗДЕЛ V — МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ
ГЛАВА 25 — СОЛ; СЯРА; ПРЪСТ И КАМЪНИ; ГИПС, ВАР И ЦИМЕНТ
ГЛАВА 26 — РУДИ, ШЛАКИ И ПЕПЕЛИ
ГЛАВА 27 — МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ
28РАЗДЕЛ VI — ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С НЕЯ ПРОМИШЛЕНОСТИ
ГЛАВА 28 — НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ; НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, НА РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, НА РЕДКОЗЕМНИ МЕТАЛИ ИЛИ НА ИЗОТОПИ
ГЛАВА 29 — ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ
ГЛАВА 30 — ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ
ГЛАВА 31 — ТОРОВЕ
ГЛАВА 32 — ДЪБИЛНИ ИЛИ БАГРИЛНИ ЕКСТРАКТИ; ТАНИНИ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ; ПИГМЕНТИ И ДРУГИ БАГРИЛНИ ВЕЩЕСТВА; БОИ И ЛАКОВЕ; КИТОВЕ; МАСТИЛА
ГЛАВА 33 — ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И РЕЗИНОИДИ; ГОТОВИ ПАРФЮМЕРИЙНИ ИЛИ ТОАЛЕТНИ ПРОДУКТИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРЕПАРАТИ
ГЛАВА 34 — САПУНИ, ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ПРАНЕ, СМАЗОЧНИ ПРЕПАРАТИ, ИЗКУСТВЕНИ ВОСЪЦИ, ВОСЪЧНИ ПРЕПАРАТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЪСКАНЕ ИЛИ ПОЧИСТВАНЕ, СВЕЩИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ, ПАСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ, „ЗЪБОЛЕКАРСКИ ВОСЪЦИ“ И СЪСТАВИ ЗА ЗЪБОЛЕКАРСТВОТО НА БАЗАТА НА ГИПС
ГЛАВА 35 — БЕЛТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА; ПРОДУКТИ НА БАЗАТА НА МОДИФИЦИРАНИ СКОРБЯЛА ИЛИ НИШЕСТЕ; ЛЕПИЛА; ЕНЗИМИ
ГЛАВА 36 — БАРУТИ И ЕКСПЛОЗИВИ; ПИРОТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ; КИБРИТИ; ПИРОФОРНИ СПЛАВИ; ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
ГЛАВА 37 — ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ПРОДУКТИ
ГЛАВА 38 — РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
39РАЗДЕЛ VII — ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ; КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ
ГЛАВА 39 — ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ
ГЛАВА 40 — КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ
41РАЗДЕЛ VIII — КОЖИ, КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; САРАШКИ ИЛИ СЕДЛАРСКИ АРТИКУЛИ; ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА
ГЛАВА 41 — КОЖИ (РАЗЛИЧНИ ОТ КОЖУХАРСКИТЕ)
ГЛАВА 42 — КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ; СЕДЛАРСКИ ИЛИ САРАШКИ АРТИКУЛИ; ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА
ГЛАВА 43 — КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ОБЛЕКЛА ОТ ТЯХ; ИЗКУСТВЕНИ КОЖУХАРСКИ КОЖИ
44РАЗДЕЛ IX — ДЪРВEН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА; КОРК И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОРК; ТРЪСТИКОВИ И КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
ГЛАВА 44 — ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА
ГЛАВА 45 — КОРК И КОРКОВИ ИЗДЕЛИЯ
ГЛАВА 46 — ТРЪСТИКОВИ ИЛИ КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
47РАЗДЕЛ X — ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ); ХАРТИЯ, КАРТОН И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ
ГЛАВА 47 — ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ)
ГЛАВА 48 — ХАРТИИ И КАРТОНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦЕЛУЛОЗНА МАСА, ОТ ХАРТИЯ ИЛИ ОТ КАРТОН
ГЛАВА 49 — ПЕЧАТНИ КНИГИ, ВЕСТНИЦИ, КАРТИНИ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВА, НА ПРЕСАТА ИЛИ НА ОСТАНАЛАТА ГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ; РЪКОПИСНИ ИЛИ МАШИНОПИСНИ ТЕКСТОВЕ И ЧЕРТЕЖИ
50РАЗДЕЛ XI — ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ
ГЛАВА 50 — ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА
ГЛАВА 51 — ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ КОСМИ; ПРЕЖДИ И ТЪКАНИ ОТ КОНСКИ КОСМИ
ГЛАВА 52 — ПАМУК
ГЛАВА 53 — ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА
ГЛАВА 54 — СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ ФОРМИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ
ГЛАВА 55 — ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА
ГЛАВА 56 — ВАТИ, ФИЛЦОВЕ И НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ; СПЕЦИАЛНИ ПРЕЖДИ; КАНАПИ, ВЪЖЕТА И ДЕБЕЛИ ВЪЖЕТА; АРТИКУЛИ НА ВЪЖАРСТВОТО
ГЛАВА 57 — КИЛИМИ И ДРУГИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ
ГЛАВА 58 — СПЕЦИАЛНИ ТЪКАНИ; ТЪФТИНГ ИЗДЕЛИЯ; ДАНТЕЛИ; ГОБЛЕНИ; ПАСМАНТЕРИЯ; БРОДЕРИИ
ГЛАВА 59 — ИМПРЕГНИРАНИ, ПРОМАЗАНИ, ПОКРИТИ ИЛИ ЛАМИНИРАНИ ТЪКАНИ; ТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ
ГЛАВА 60 — ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ
ГЛАВА 61 — ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛА, ТРИКОТАЖНИ ИЛИ ПЛЕТЕНИ
ГЛАВА 62 — ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛАТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ТРИКОТАЖНИТЕ ИЛИ ПЛЕТЕНИТЕ
ГЛАВА 63 — ДРУГИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ; АСОРТИМЕНТИ; ПАРЦАЛИ И УПОТРЕБЯВАНИ ОБЛЕКЛА И ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ
64РАЗДЕЛ XII — ОБУВКИ, ШАПКИ, ЧАДЪРИ ЗА ДЪЖД И СЛЪНЦЕ, БАСТУНИ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПРЕТИРАНИ ПЕРА И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ КОСИ
ГЛАВА 64 — ОБУВКИ, ГЕТИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ; ЧАСТИ ЗА ТЯХ
ГЛАВА 65 — ШАПКИ И ЧАСТИ ЗА ШАПКИ
ГЛАВА 66 — ЧАДЪРИ, СЛЪНЧОБРАНИ, БАСТУНИ, БАСТУНИ-СТОЛОВЕ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ
ГЛАВА 67 — АПРЕТИРАНИ ПЕРА И ПУХ И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА И ПУХ; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧОВЕШКИ КОСИ
68РАЗДЕЛ XIII — ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ; КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ; СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО
ГЛАВА 68 — ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ
ГЛАВА 69 — КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
ГЛАВА 70 — СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО
71РАЗДЕЛ XIV — ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ; МОНЕТИ
ГЛАВА 71 — ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ; МОНЕТИ
72РАЗДЕЛ XV — НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МЕТАЛИ
ГЛАВА 72 — ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА
ГЛАВА 73 — ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА
ГЛАВА 74 — МЕД И ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕД
ГЛАВА 75 — НИКЕЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ НИКЕЛ
ГЛАВА 76 — АЛУМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ АЛУМИНИЙ
ГЛАВА 78 — ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ОТ ОЛОВО
ГЛАВА 79 — ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦИНК
ГЛАВА 80 — КАЛАЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КАЛАЙ
ГЛАВА 81 — ДРУГИ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; МЕТАЛОКЕРАМИКИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ
ГЛАВА 82 — ИНСТРУМЕНТИ И СЕЧИВА, НОЖАРСКИ АРТИКУЛИ И ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ АРТИКУЛИ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ
ГЛАВА 83 — РАЗЛИЧНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ
84РАЗДЕЛ XVI — МАШИНИ И АПАРАТИ; ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ; ЧАСТИ ОТ ТЯХ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ
ГЛАВА 84 — ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ, АПАРАТИ И МЕХАНИЗМИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ МАШИНИ ИЛИ АПАРАТИ
ГЛАВА 85 — ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ
86РАЗДЕЛ XVII — ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ГЛАВА 86 — ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИЛИ ПОДОБНИ ЛИНИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; МЕХАНИЧНИ СИГНАЛИЗАЦИОННИ УСТРОЙСТВА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ) ЗА КОМУНИКАЦИОННИ ПЪТИЩА
ГЛАВА 87 — АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТРАКТОРИ, МОТОЦИКЛЕТИ И ВЕЛОСИПЕДИ И ДРУГИ СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВА 88 — ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ И КОСМОНАВТИКА
ГЛАВА 89 — МОРСКО ИЛИ РЕЧНО КОРАБОПЛАВАНЕ
90РАЗДЕЛ XVIII — ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ
ГЛАВА 90 — ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ
ГЛАВА 91 — ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
ГЛАВА 92 — МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ
93РАЗДЕЛ XIX — ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВА 93 — ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
94РАЗДЕЛ XX — РАЗНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ
ГЛАВА 94 — МЕБЕЛИ; МЕДИЦИНСКА И ХИРУРГИЧЕСКА МЕБЕЛИРОВКА; СПАЛНИ АРТИКУЛИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ; РЕКЛАМНИ ЛАМПИ, СВЕТЛИННИ НАДПИСИ, СВЕТЛИННИ УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ; СГЛОБЯЕМИ КОНСТРУКЦИИ
ГЛАВА 95 — ИГРАЧКИ, ИГРИ, АРТИКУЛИ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ ИЛИ ЗА СПОРТ; ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВА 96 — РАЗНИ ВИДОВЕ ИЗДЕЛИЯ
97РАЗДЕЛ XXI — ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ
ГЛАВА 97 — ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ
ГЛАВА 98 — ОКОМПЛЕКТОВАНИ ИНДУСТРИАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ